عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای دکتر خدایار

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای دکتر خدایار

همکار ارجمند؛ جناب آقای دکتر خدایار درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم. با آرزوی علوّ درجات برای آن مرحوم، صبر و اجر بازماندگان را از درگاه احدیت خواستاریم.

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای دکتر جمال پور

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای دکتر جمال پور

همکار ارجمند؛ جناب آقای دکتر جمال پور درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم. با آرزوی علوّ درجات برای آن مرحومه، صبر و اجر بازماندگان را از درگاه احدیت خواستاریم.