به منظور اطلاع رساني خدمات دامپزشكي و پاسخگوئي به مردم در سراسر كشور ، بنا به پيشنهاد دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري، « شيوه نامه سامانه مديريت اطلاع رساني و پاسخگوئي دامپزشكي 1512 » نگارش شد و درچهاردهمين جلسه كميسيون تحول اداري سازمان  در تاريخ  5/10/1391 با كد « شيوه نامه 30/91 دامپزشكي» به  تصويب رسيد و از اول بهمن ماه سال 1391 لازم الاجرا است.

1- اهداف:

1-1- هدف اصلي : اطلاع رساني از نحوه ارائه خدمات دامپزشكي به مردم ، نظر سنجي از دريافت كنندگان خدمات دامپزشكي و پاسخگوئي به شكايت ها و انتقادات آنان و دريافت پيشنهادها

1-2-هدف فرعي: كاهش مراجعات حضوري مردم به مراكز دامپزشكي براي دريافت خدمات دامپزشكي و صرفه جويي در وقت و هزينه آنان

2-دامنه كاربرد: اين‌ شيوه‌ نامه‌ در ادارات كل دامپزشكي استان ها و تمام واحدهاي تابعه سازمان در سطح كشور كاربرد دارد.

3-مسئوليت اجرا: دفتر سازمان هاي تخصصي، روابط عمومي و امور بين الملل در سازمان و واحدهاي متناظر آن در ادارات كل دامپزشكي استان ها مسئول نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه بوده و تمام دفاتر سازمان و ادارات كل و كليه واحدهاي تابعه سازمان، ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند.


فایل ها