شماره تماس اداره دامپزشکی کرج : 02632752903

کد پستی: 3136814696

شماره فکس : 0263275290

آدرس پست الکترونیکی:    karaj.alborz@ivo.ir