شماره تماس اداره دامپزشکی شهرستان طالقان: 02644722944

کدپستی: 3369116824

شماره فکس: 02644723735

آدرس پست الکترونیکی: taleghan.alborz@ivo.ir