معاونت فنی       tech.alborz@ivo.ir

آموزش te.alborz@ivo.ir

انبار       stock.alborz@ivo.ir

دبیرخانه            secr.alborz@ivo.ir

روابط عمومی     relation.alborz@ivo.ir

قرنطینه و امنیت زیستی     qu.alborz@ivo.ir

تشخیص درمان   ptl.alborz@ivo.ir

برنامه و بودجه    plan.alborz@ivo.ir

کارگزینی          pers.alborz@ivo.ir

اداره طیور          pdcs.alborz@ivo.ir

نقلیه      nagh.alborz@ivo.ir

حقوقی و ارزیابی عملکرد            law.alborz@ivo.ir

آزمایشگاه          lab.alborz@ivo.ir

اداره فناوری اطلاعات     it.alborz@ivo.ir

دفتر نمایندگی ولی فقیه   hnvf.alborz@ivo.ir

بهداشت             health.alborz@ivo.ir

مدیر کل            head.alborz@ivo.ir

حراست he.alborz@ivo.ir

مالی      fin.alborz@ivo.ir

آبزیان   aqdcs.alborz@ivo.ir

معاونت توسعه    adsu.alborz@ivo.ir

بهداشت ومدیریت بیماریهای دام   adcs.alborz@ivo.ir

امور اداری، رفاه و پشتیبانی           adaf.alborz@ivo.ir

مدیر کل            head.alborz@ivo.ir

مسئول دفتر         office.alborz@ivo.ir

اداره کل دامپزشکی استان البرز    port.alborz@ivo.ir