مسئولان و کارشناسان

  • دکتر مسعود عصار

    رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

    02632733293