مسئولان و کارشناسان

  • دکتر حسینعلی خادمی

    رئیس اداره برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی

    02632756651