لیست نظرسنجی

 
ردیف عنوان نظرسنجی زمان ثبت تعداد سوالات وضعیت عملیات نمودار جدول
22 رضایتمندی 1397/12/12 1 ویرایش نمودار جدول