فرم ارزشیابی کارمندان
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 کد ملی :
 
 عنوان پست سازمانی :
 
 واحد سازمانی :
 
 دوره ارزشیابی :
 
 مدت اشتغال در دوره :
 
 کد امنیتی روبرو را وارد :
  متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*