دکتر سیدمحمود مرتضوی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان طالقان

دکتر سیدمحمود مرتضوی

ارتباط مستقیم: 02644722944

مسئولان و کارشناسان