بیشتر
بازدید مشترک بهداشت و دامپزشکی شهرستان کرج

بازدید مشترک بهداشت و دامپزشکی شهرستان کرج

ضبط و معدوم سازی آلایش خوراکی مرغ

ضبط و معدوم سازی آلایش خوراکی مرغ

ضبط 150 کیلوگرم گوشت قرمز و 36 کیلوگرم آلایش خوراکی

ضبط 150 کیلوگرم گوشت قرمز و 36 کیلوگرم آلایش خوراکی

ضبط و معدوم‌سازی فراورده‌های خام دامی

ضبط و معدوم‌سازی فراورده‌های خام دامی

ضبط‌و‌معدوم‌سازی

ضبط‌و‌معدوم‌سازی

ضبط دو لاشه گوسفندی

ضبط دو لاشه گوسفندی

ضبط 130 کیلوگرم گوشت مرغ و 75 کیلوگر گوشت قرمز درکرج

ضبط 130 کیلوگرم گوشت مرغ و 75 کیلوگر گوشت قرمز درکرج

ضبط‌ و معدوم سازی آلایش خوراکی

ضبط‌ و معدوم سازی آلایش خوراکی

بازدید و نظارت‌بهداشتی در شهرستان کرج

بازدید و نظارت‌بهداشتی در شهرستان کرج

ضبط گوشت گوسفندی

ضبط گوشت گوسفندی

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی