مسئولان و کارشناسان

  • دکتر بهزاد ضیائی

    رئیس اداره تشخیص و درمان

    02632757123